Walne Zebranie Sprawozdawczo

Stanislaw Skaja

W dniu 16 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” w Chojnicach. Podczas zebrania członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu oraz udzielili absolutorium. Najważniejszym punktem zebrania, był jednak wybór nowego ( z uwagi na zakończenie kadencji ) zarządu stowarzyszenia.

Członkowie jednogłośnie wybrali zaproponowany skład zarządu ( bez zmian w stosunku do poprzedniej kadencji ).

Ponownie Prezesem Stowarzyszenia został Wojciech Adamowicz.

W swoim wystąpieniu, Prezes Wojciech Adamowicz podsumował wybory samorządowe w 2014, w których główny komitet wyborczy utworzył Stanisław Skaja. Jego Komitet Wyborczy Wyborców „SAMORZĄDNI” wystawił kandydatów do wszystkich szczebli samorządowych w powiecie chojnickim. Na terenie miasta Chojnice członkowie stowarzyszenia startowali na wspólnych listach Komitetu Wyborczego Wyborców Arseniusza Finstera (wyniki wyborów w linku Wybory 2014).

W podsumowaniu czteroletniej kadencji, Prezes podkreślił inicjatywy stowarzyszenia w dziedzinach kultura, sport, zdrowie i turystyka.

Kultura:

W tym obszarze, szczególne podziękowania Prezes skierował do Marii Wróblewskiej, Bogdana Kuffla i Ludwiki Pokojskiej. To ich ogromne zaangażowanie zaowocowało zorganizowaniem następujących imprez:

1/ Projekt „Lutosławski dla każdego” grant z UM w Chojnicach,

2/ Projekt „Senior na szlaku” grant ze Starostwa Powiatowego,

3/ Chojnickie Filmobranie,

4/ Festyn Rycerski,

5/ Halowe Mistrzostwa Polski Walk Rycerskich,

6/ Turniej w „Baśkę”

Sport:

Imprezy organizowane w tym obszarze, to zasługa członków stowarzyszenia z terenu Czerska. Janusz Mundry, Jarosław Schumacher, Mirosław Przytarski to osoby, które w sposób profesjonalny od wielu lat organizują:

1/ Ligę Piłki Halowej w Czersku,

2/ Zlot samochodów terenowych w Rytlu,

3/ Turniej piłkarski dzikich drużyn,

4/ Zawody wędkarskie nad jeziorem Ostrowite

Zdrowie:

Stowarzyszenie SIS „SAMORZĄDNI”, jako organizacja pożytku publicznego zajmuje się udzielaniem pomocy dla ofiarom wypadków drogowych, ofiarom przemocy  w rodzinie. Uzyskiwane wpłaty z nawiązek pozwoliły udzielić wsparcia finansowego, w postaci dopłat do turnusów rehabilitacyjnych – należy podkreślić, iż    w minionej kadencji zmianom uległy zasady przekazywania tych środków – na szczeblu centralny utworzone zostało jedno konto, na które dokonywane są wpłaty    z tego tytułu.

Turystyka:

W tym obszarze, to realizowane cyklicznie spotkania:

1/ Festyn rodzinny „Piernikalia”. W 2014 roku po latach przerwy impreza odbyła się ponownie w Widnie,

2/ Spływy rodzinne kajakiem ( kanałem Brdy ), to domena Janusza Mundrego,

3/ Dni Rytla, to duże zaangażowanie koleżanki Haliny Wika – Czarnowskiej,

Podczas zebrania członkowie Koła Terenowego SIS „SAMORZĄDNI” z Czerska wybrali nowe władze Koła.

Przewodniczącym został Mirosław Przytarski, Wice Jan Banach, Sekretarzem Tomasz Surma.

Senior na szlaku – chwalimy swoje, nie cudze

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE  POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Zarząd Powiatu Chojnickiego

(organ administracji publicznej)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3

UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ZE ZM.)

Organizacja przedsięwzięć plenerowych oraz imprez połączonych z ważnymi wydarzeniami (rodzaj zadania publicznego)

„Senior na szlaku – chwalimy swoje, nie cudze”

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01.08.2014 r. do 30.09.2014 r.11

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

We wrześniu 2014 r. SIS „Samorządni” planuje zorganizować aktywny Dzień Seniora pod hasłem „Senior na szlaku – chwalimy swoje, nie cudze”. Ideą tego przedsięwzięcia będzie zorganizowanie jednodniowej wycieczki objazdowej po powiecie chojnickim dla 50 seniorów z terenu powiatu chojnickiego. Zamierzmy pokazać seniorom największe zmiany w infrastrukturze i zabudowie powiatu z przedstawieniem najnowszych inwestycji realizowanych na terenie powiatu. Oprócz promocji powiatu, seniorom zostaną pokazane atrakcyjne szlaki do uprawiania turystyki pieszej lub rowerowej.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Starzejące się społeczeństwo wymaga skupienia uwagi licznych stowarzyszeń oraz władz lokalnych. Zmiany, jakie zachodzą w regionie zamieszkałym przez seniorów, nie zawsze są dla nich dostępne. Starsi ludzie często pozbawieni są możliwości zwiedzenia ciekawych miejsc, do których mają najbliżej. Organizowane wycieczki przeważnie dotyczą wyjazdów do większych miejscowości. Warto tymczasem pokazać seniorom powiat, jaki zamieszkują. Wielu z nich liczne miejsca pamięta sprzed kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat. O najnowszych zmianach dowiadują się z relacji znajomych/krewnych lub z lektury lokalnych gazet, a o niektórych zmianach mogą nawet nie wiedzieć. Celem SIS „Samorządni” jest pokazanie seniorom zmian  w ich najbliższym otoczeniu. Wycieczka ma jednocześnie zachęcić seniorów do samodzielnego zwiedzania miejsc powiatu chojnickiego. Seniorzy poznają dodatkowo szlaki rowerowe i piesze, na których mogą uprawiać turystykę dostosowaną do ich wieku i możliwości. Wycieczka po powiecie chojnickim może okazać się cennym źródłem informacji przekazanych przez samych seniorów. Dzięki ich wspomnieniom inni uczestnicy wycieczki będą mogli dowiedzieć się informacji nt. danego miejsca nigdy nie publikowanych w lokalnych wydawnictwach.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania są seniorzy powiatu chojnickiego skupieni w klubach emeryta oraz indywidualne starsze osoby, dla których jednodniowa wycieczka będzie atrakcyjną formą spędzenia czasu. Szczególnym zainteresowaniem zamierzmy objąć starsze osoby samotne, które z wielu przyczyn nie mogą aktywnie uczestniczyć        w ofertach kulturalnych powiatu chojnickiego.

4. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się w sierpniu 2014 r. od rekrutacji seniorów na jednodniową objazdową wycieczkę po powiecie chojnickim. Do współpracy zostaną zaproszone kluby seniora oraz osoby indywidualne. Istotnym założeniem jest, aby seniorzy pochodzi z terenu całego powiatu chojnickiego i aby dotrzeć do osób, które być może nigdy nigdzie nie wyjeżdżają. Wycieczka zostanie zorganizowana we wrześniu 2014 r. Przewoźnikiem będzie chojnicka firma świadcząca usługi przewozu osób. W autokarze seniorzy otrzymają pakiet materiałów promocyjnych o powiecie chojnickim. Objazdowa wycieczka zakończy się piknikiem w Widnie, podczas którego seniorzy będą możliwość samodzielnego upieczenia chleba w piecu.

5. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultatem realizacji zadania „Senior na szlaku – chwalimy swoje, nie cudze” będzie przedstawienie 50 seniorom z powiatu chojnickiego zmian w infrastrukturze oraz w przyrodzie, jakie w ciągu ostatnich lat zaszły na tym terenie. Dodatkowo seniorom zostaną przedstawione szlaki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Zakładanym rezultatem jest ponadto udział w wycieczce seniorów nie skupionych    w żadnych klubach, dla których wspólny wyjazd będzie atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu. Rezultatem będą również wspomnienia seniorów o miejscach, które zwiedzimy.

GRUPA

word Pełny opis projektu – “Senior na szlaku – chwalimy swoje, nie cudze”