STATUT
STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
„SAMORZĄDNI” W CHOJNICACH

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów: prawa o Stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego siedzibą jest miasto Chojnice.

§3.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.

§4.

Stowarzyszenie będzie używało pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5.

Stowarzyszenie może powoływać Koła Terenowe. Jednostki te nie posiadają osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§6.

Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
1.Troska o rozwój społeczno-gospodarczy, kultury, sportu i turystyki Miasta Chojnice, Powiatu Chojnickiego i Województwa Pomorskiego.
2.Integracja Społeczności Miasta Chojnice, Powiatu Chojnickiego do aktywnego udziału w życiu społeczno-politycznym.
3.Popularyzacja wiedzy z zakresu działalności gospodarczej i przepisów prawa gospodarczego.
4.Aktywizowanie życia kulturalnego i sportowego wśród lokalnej społeczności.
5.Popularyzacja osiągnięć gospodarczych, kulturalnych i sportowych w kraju
i zagranicą.
6.Wspieranie inicjatyw społecznych w pozyskiwaniu środków pieniężnych na pomoc dla ludzi najbiedniejszych.
7.Udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy ofiarom wypadków drogowych i przemocy w rodzinie.
8.Prowadzenie działań profilaktycznych i uświadamiających, zmierzających do zapobiegania wypadkom drogowym i przemocy w rodzinie.

§7.

Realizacja celów Stowarzyszenia nastąpi poprzez:
1.Aktywny udział członków Stowarzyszenia w życiu publicznym.
2.Udział w otwartych posiedzeniach rad jednostek samorządu terytorialnego.
3.Sygnalizowanie organom władzy i administracji terytorialnej problemów gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
4.Nawiązywanie współpracy z samorządami osiedlowymi i organami samorządowymi oraz organizacjami społeczno-politycznymi krajowymi i zagranicznymi.
5.Dążenie do wprowadzenia członków Stowarzyszenia do władz samorządowych wszystkich szczebli.
6.Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
7.Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy.
8.Organizowanie porad prawnych, lekarskich, psychologicznych, zajęć rehabilitacyjnych dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i w wyniku przemocy w rodzinie.
9.Organizowanie pogadanek, prelekcji i konkursów przybliżających społeczeństwu problematykę przyczyn i skutków wypadków drogowych i przemocy w rodzinie.

§8.

Środki finansowe na realizację celów Stowarzyszenia uzyskiwane będą w drodze:

1.Składek miesięcznych członków Stowarzyszenia określonych przez Walne Zebranie Członków.
2.Z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
3.Dotacji i darowizn
4.Innych wpływów uzyskiwanych na podstawie odrębnych przepisów.

§9.

1.Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną jego członków.
2.Do prac specjalistycznych wymagających kwalifikacji lub odpowiednich uprawnień Stowarzyszenie może zatrudnić fachowych pracowników.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zdolność do czynności prawnych i przyjęty przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§11.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która złoży oświadczenie o przystąpieniu i poparciu celów ustalonych i zobowiąże się do płacenia składek członkowskich i udzielania pomocy.

§12.

Utrata członkowstwa następuje:
1.Przez wykreślenie członka ze Stowarzyszenia, gdy:
a)postępowanie członka nie jest zgodne z postanowieniami Statutu, w szczególności gdy działa na szkodę Stowarzyszenia
b)Członek nie opłaca składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące
c)W przypadku śmierci członka i utraty zdolności do czynności prawnych
d)W przypadku likwidacji osoby prawnej
2.Wystąpienie członka ze Stowarzyszenia za 1 miesięcznym wypowiedzeniem złożonym do Zarządu Stowarzyszenia.

§13.

Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w przypadkach określonych w §12.

§14.

Członkowi skreślonemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

§15.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1.Składania wniosków i propozycji zmian oraz ulepszeń w pracy Stowarzyszenia.
2.Wglądu w dokumentację Stowarzyszenia i prowadzonej działalności.
3.Żądania informacji o stanie majątkowym Stowarzyszenia.
4.Do czynnego i biernego prawa wyborczego w organach Stowarzyszenia.

§16.

Członek Stowarzyszenia ma obowiązki:
1.Aktywnie uczestniczyć we wszystkich akcjach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
2.Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków.
3.Wykonać na rzecz Stowarzyszenia pracę w ilości, rodzaju i terminie określonym przez Walne Zebranie Członków.
4.Wpłacać na konto Stowarzyszenia miesięczne składki członkowskie w wysokości i terminie określonym przez Walne Zebranie Członków.
5.Zapoznać się z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
6.Wykazywać troskę o wspólne mienie członków Stowarzyszenia.

§17.

Członkowi wspierającemu przysługują te same prawa i obowiązki co członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

§18.

Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Członków
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna

§19.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w drodze głosowania tajnego lub jawnego przez Walne Zebranie Członków w zależności od każdorazowej decyzji Walnego Zebrania.

§20.

Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia tworzoną przez wszystkich członków.
Do Walnego Zebrania Członków należy:
1.Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
2.Uchwalanie statutu i dokonywanie w nim zmian.
3.Rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykreślenia z listy członków
i innych odwołań.
4.Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
5.Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6.Ustalanie ilości i rodzaju własnego wkładu pracy członków.
7.Ustalanie najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Zarząd samodzielnie.
8.Wybór Zarządu.
9.Wybór Komisji Rewizyjnej.
10.Nadzór nad pracą Zarządu.
11.Rozliczanie Zarządu z działalności finansowej.
12.Podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§21.

Walne Zebrania Członków odbywają się co najmniej raz na rok, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd.
Prezes Zarządu przewodniczy obradom Walnego Zebrania.
Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.
Walne Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Stowarzyszenia.
Do ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy liczby wszystkich członków.
Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§22.

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia powołanym przez Walne Zebranie Członków spośród Stowarzyszenia na czas określony, składa się od 4 do 9 osób.
W skład zarządu wchodzą:
– prezes, zastępcy prezesa, sekretarz, skarbnik i członkowie.
Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd z kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu w trybie głosowania jawnego lub tajnego zwykłą większością głosów.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
Uchwały Zarządu mogą być zaskarżone przez każdego członka Stowarzyszenia w przypadku ich sprzeczności z prawem lub postanowieniami Statutu, w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o treści uchwały.
Walne Zebranie ma prawo ustalić lub zmienić uchwałę Zarządu w trybie określonym w §21 Statutu.

§23.

Do zadań Zarządu należy:
1.Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2.Organizowanie i prowadzenie nadzoru nad pracami członków.
3.Zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach określonych przez Walne Zebranie.
4.Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
5.Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia z dokumentacją finansową włącznie.
6.Składanie rocznych sprawozdań Walnemu Zebraniu ze sposobu realizacji uchwał.
7.Składanie rocznych sprawozdań finansowych Walnemu Zebraniu Członków.
8.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
9.Przyjmowanie i skreślanie członków.

§24.

Funkcja członka w Zarządzie ustaje z chwilą ustania jego członkowstwa.

§25.

1.Władze Stowarzyszenia mają prawo dokooptować nowych członków na miejsce tych którzy ubyli w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
2. Zasada określona w pkt 1 dotyczy członkowstwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
3.Dokooptowanie następuje w drodze uchwały podjętej przez członków Zarządu, bądź Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów.

§26.

Członkowi Zarządu służy prawo złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

§27.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej. Powołana jest przez Walne Zebranie członków w sposób określony w §22 Statutu.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybierane spośród członków Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądać w każdym czasie wszelkiej dokumentacji od Zarządu, prowadzić kontrolę prawidłowości działania Zarządu, kontrolować działalność finansową Zarządu.
Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.
Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się przepisy art. 20, pkt 6 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
– o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873).

ROZDZIAŁ V
Koła Terenowe Stowarzyszenia

§28.

Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd powołuje w drodze uchwały Koła Terenowe wg Zasad określonych w §5.

§29.

Członkowie Koła Terenowego wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który organizuje pracę Koła i reprezentuje je wobec Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia

§30.

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2.Na fundusze składają się:
a)składki członkowskie
b)zapisy i darowizny
c)dotacje
d)wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego
e)dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów
f)inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.
3.Wszelkie dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia w całości przeznaczane są na
realizację jego celów statutowych.

§31

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie przez co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa i Sekretarza lub Skarbnika. W sprawach niemajątkowych oświadczenia woli podpisuje Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa.

§32

Zabronione jest:
1)udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2)przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4)dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§33

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§34

Walne Zebranie, które zdecyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną i określa jej skład osobowy oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.